Povinný předškolní ročník MŠ U Pergamenky

Zákonný zástupce dítěte přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
(od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí /Městskou částí Praha 7/,
se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.

Provoz mateřské školy pro děti povinného předškolního věku

 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
 • Příchod dětí do mateřské školy končí v 8:15hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.
 • Příchod pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, přichází do mateřské školy do 8:00 hodin. Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08,15 – 12,15 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
 • V 8.15 budou děti, které plní povinný předškolní ročník již předány třídní učitelce. Pozdější příchod musí zákonný zástupce řádně omluvit na omluvném listě.
 • Nepřítomnost dítěte, které plní povinnou předškolní docházku (dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let)
 • Nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů.
 • Nepřítomnost v mateřské škole může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
 • Důvod a dobu nepřítomnosti zapíše a potvrdí svým podpisem zákonný zástupce v omluvném listě.
 • Omluvenku předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy.

Jiné plnění předškolní docházky

 • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Individuální vzdělávání

 • Dítě, které bylo přijato do mateřské školy, může zákonný zástupce řediteli školy oznámit, že bude vzděláváno individuálně.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto skutečnost písemně při zápisu do mateřské školy, nebo v průběhu školního roku.
 • Mateřská škola seznámí prokazatelně zákonné zástupce s RVP PV, ŠVP, Desatero pro rodiče a stanoví očekávané výstupy v jednotlivých oblastech u dítěte, které by při ověřování dítě mělo dosáhnout.
 • Mateřská škola stanoví termín pro ověřování osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte na konci listopadu daného školního roku, v kterém je individuální vzdělávání plněno. V případě, že se z důvodu nemoci nedostavil/a k ověřování stanovuje MŠ náhradní termín v půli prosince daného školního roku, v kterém je individuální vzdělávání plněno.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci, kteří přebírají zodpovědnost za vzdělávání dítěte (mimo kompenzačních pomůcek u dětí se SPV).
 • Souhlas s individuálním vzděláváním nelze udělit opakovaně.
 • Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, se neúčastní akcí pořádaných MŠ / výlety, exkurze, ŠVP a další/.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte v mateřské škole

 • Ukončit individuální vzdělávání může ředitelka MŠ u dítěte, které je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vzděláváno v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, pokud shledá, že dítě nenaplňuje požadované kompetence, nebo pokud se zákonný zástupce nedostaví v řádném, nebo náhradním termínu k ověření očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Toto rozhodnutí má neodkladný účinek.

Pro stažení omluvenek použijte níže uvedené odkazy: 

 

omluvenka – pozdní příchod

omluvenka – nemoc

 

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít